Stanovy spolku


Čl. I

Název a sídlo spolku

Název spolku: SPOLEČNĚ, z.s. (dále jen „Spolek“). Anglický ekvivalent jména spolku: SPOLECNE, z.s.

Sídlo spolku: Všebořická 181/35, 400 01 Ústí nad Labem. 

Čl. II.

Účel spolku

Účelem Spolku je podpora občanské soudržnosti, kultury, sportu, zájmových činností, sdružování lidí sdílejících a podporujících stejné zájmy a hodnoty a zapojení občanů do věcí. Účelem Spolku není podnikatelská činnost.

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Hlavní činnost Spolku směřuje k naplnění účelu Spolku popsanému v Čl. II. a to zejména těmito prostředky:

 1. aktivizace a sdružování lidí ochotných pomáhat potřebným, angažovat se společensky, sociálně, kulturně i ekologicky,
 2. podpora a organizace dobrovolnické činnosti,
 3. zvyšování společenské soudržnosti především podporou mezigeneračních kontaktů,
 4. organizace společných volnočasovými aktivit Členů Spolku 
 5. příprava a konání diskuzí na společensky významná témata, odborných přednášek 
 6. komunikace s aktéry společenské sféry,
 7. pořádání veřejných kulturních, sportovních, vzdělávacích a jiných volnočasových akcí,
 8. vydavatelská a publikační činnost,
 9. organizace sbírek pro dobročinné projekty
 10. pořádání jiných aktivit,
 11. provozování vedlejší hospodářské činnosti k podpoře základního účelu Spolku.

Čl. IV

Účast ve spolku

 1. Členem Spolku může být fyzická osoba ve věku od 15 let. Dále může být Členem Spolku i právnická osoba.
 2. Spolek vede seznamy Členů a Prečlenů, ve kterých je uvedeno nejméně jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, elektronická adresa. Seznam může být veden elektronickou formou. Seznam je přístupný Členům a Prečlenům Spolku k nahlédnutí na základě písemné žádosti na nejbližším jednání Rady. 
 3. Zakládajícími Členy Spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi Spolku, které nehlasovaly proti přijetí stanov.
 4. Proces přijímání nového Člena začíná doručením jeho přihlášky a čestného prohlášení Spolku. Nejpozději do 30 dnů od doručení přihlášky proběhne s uchazečem pohovor, který bude minimálně s jedním Členem Rady. Poté Rada rozhodne, zda uchazečovi udělí status Prečlena či nikoliv.
 5. Prečlen
 6. Status Prečlena slouží k ověření vážného zájmu uchazeče o členství ve Spolku především projevením jeho aktivity a zapojením se do činnosti Spolku. Status Přečlena vznikne po úspěšném pohovoru rozhodnutím Rady (Čl. VII odst. 7 pís. e)) a zapsáním do seznamu Prečlenů.
 7. Prečlen má tato práva:
 8. účastnit se jednání Členské schůze,
 9. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku,
 10. účastnit se aktivit Spolku.
 11. Prečlen má tyto povinnosti:
 12. dodržovat stanovy Spolku a rozhodnutí orgánů Spolku,
 13. hájit zájmy Spolku a nepodnikat žádné aktivity, které by byly v hrubém rozporu se zájmy Spolku,
 14. oznamovat Radě veškeré změny údajů nutných ke své evidenci ve Spolku.
 15. Prečlenství zaniká:
 16. vznikem členství ve Spolku (členství se nabývá dle Čl. IV odst. 6),
 17. rozhodnutím Rady o zrušení statusu Prečlenství (může i bez udání důvodu) ((Čl. VII odst. 7 pís. e)),
 18. po vypršení 6 měsíční lhůty od vzniku Prečlenství, Prečlenství automaticky zaniká; Rada může rozhodnout o prodloužení statusu Přečlena o dalších 6 měsíců,  
 19. úmrtím Prečlena,
 20. zánikem Spolku,
 21. písemným oznámením doručeným starostovi Spolku o ukončení Prečlenství ve Spolku.


 1. Člen
 2.  Členství ve Spolku vzniká na základě kladného rozhodnutí Rady o přijetí za Člena Spolku (Čl. VII odst. 7 pís. f)) a zaplacením členského příspěvku k rukám pokladníka Spolku popř. připsáním na účet Spolku. 
 3.  Člen Spolku má právo zejména:
 4. účastnit se jednání Členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
 5. volit Rada Spolku,
 6. po nabytí právní způsobilosti být volen do orgánů Spolku,
 7. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku,
 8. účastnit se aktivit Spolku,
 9. být informován o činnosti Spolku.
 10. Člen Spolku má povinnost:
 11. dodržovat stanovy Spolku a rozhodnutí orgánů Spolku,
 12. hájit zájmy Spolku a nepodnikat žádné aktivity, které by byly v hrubém rozporu se zájmy Spolku,
 13. řádně a včas hradit členský příspěvek za kalendářní rok; hrazení členského příspěvku na splátky, snížení členského příspěvku nebo úplné odpuštění schvaluje Rada,
 14. řádně plnit úkoly a funkce, do kterých byl zvolen, nebo kterými byl pověřen,
 15. oznamovat Radě veškeré změny údajů nutných ke své evidenci ve Spolku.
 16. Člen s pozastaveným členstvím

Rada může rozhodnout o pozastavení členství Člena Spolku (Čl. VII odst. 7 pís. g)). O pozastavení členství musí být Člen informován. Člen s pozastaveným členstvím má právo hlasovat pouze na nejbližší Členské schůzi po pozastavení členství. Má právo vystoupit na Členské schůzi, kde se o jeho případném vyloučení bude hlasovat, obhajovat se a navrhnout zrušení Pozastavení členství. Člen bude mít pozastavené členství do nejbližší Členské schůze, kde se odhlasuje vyloučení Člena nebo zachování jeho členství. Pokud je na nejbližší Členské schůzi odhlasováno zamítnutí vyloučení Člena s pozastaveným členstvím, nabývá Člen opět všechna práva Člena Spolku.

 1.  Členství ve Spolku zaniká:
 2. doručením písemného či emailového oznámení Člena Spolku o ukončení členství ve Spolku předsedovi Spolku,
 3. úmrtím Člena,
 4. zánikem Spolku, 
 5. vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude Člen ve výzvě upozorněn,
 6. vyloučením Člena nebo Člena s pozastaveným členstvím Členskou schůzí za hrubé nebo opakované porušení stanov, či jiných vnitřních předpisů, usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku nebo jiných členských povinností; o vyloučení bude Člen informován.

Čl. V

Orgány spolku

Organizační strukturu Spolku tvoří:

 1. Členská schůze,
 2. Rada,
 3. Pokladník.

Čl. VI

Členská schůze spolku

 1. Členská schůze Spolku je nejvyšším orgánem Spolku, který tvoří všichni Členové Spolku. Každý Člen má jeden hlas, hlasy jsou si rovny.
 2. Zasedání Členské schůze je svoláváno Radou Spolku dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada je povinna svolat Členskou schůzi nejpozději do 30 dnů od doby, kdy je o to požádána nejméně 1/3 členské základny nebo 20 Členy Spolku. Nesvolá-li v tomto případě Rada Členskou schůzi do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání sám.
 3. Pozvánku na zasedání Členské schůze je zasílána prostřednictvím elektronické pošty na adresy, které Členové uvedli, a zveřejňuje se na webových stránkách Spolku. 
 4. Informace o zasedání Členské schůze musí být Členům poskytnuta s dostatečným předstihem, a to nejpozději 10 dní před jejím konáním. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání Členské schůze.
 5. Zasedání Členské schůze může být odvoláno nebo odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
 6. V případě, že bylo v době mezi konáním dvou zasedání Členské schůze rozhodnuto Radou o postavení členství některého ze Členů Spolku, musí být hlasování o vyloučení Člena s pozastaveným členstvím v programu prvním bodem následujícím po bodu schvalující program Členské schůze.
 7. Členská schůze rozhoduje zejména o těchto záležitostech:
 8. schvaluje stanovy Spolku a změny stanov včetně změny názvu a symboliky Spolku,
 9. schvaluje výši a splatnost členských příspěvků,
 10. volí ze svých řad jednotlivé Členy Rady a Starostu, odvolává celou Radu,
 11. volí ze svých řad Pokladníka,
 12. schvaluje zprávu o činnosti Spolku a výsledek hospodaření za předchozí rok,
 13. schvaluje strategický plán Spolku na příští rok,
 14. schvaluje právní úkony o nakládání s nemovitým majetkem,
 15. schvaluje právní úkony o nakládání s finančním majetkem Spolku převyšujícím hodnotu 1 mil. Kč.
 16. schvaluje důležité aktivity Spolku,
 17. rozhoduje o vyloučení Člena Spolku nebo Člena s pozastaveným členstvím (dle Čl. IV, odst. 6.5, písm. e)),
 18. rozhoduje o zániku Spolku, o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, o fúzi či rozdělení.
 19. Členská schůze je usnášeníschopná, sejde-li se alespoň polovina všech jejích Členů. 
 20. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou svých přítomných Členů. K platnosti usnesení Členské schůze je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného. 
 21. Nadpoloviční většiny všech Členů Spolku je potřeba k:
 22. odvolání Rady, 
 23. přijetí, změně či zrušení stanov, 
 24. rozhodnutí o zániku Spolku, o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, o fúzi či rozdělení.
 25. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o věcech uvedených v bodě 10 tohoto článku. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se Členské schůze s hlasem rozhodujícím. 
 26. Zasedání Členské schůze řídí až do zvolení předsedajícího Členské schůze pověřený Člen Rady. Průběh zasedání Členské schůze může upravit její jednací řád. 
 27. Ze zasedání Členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány Členské schůze byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Součástí zápisu je prezenční listina schůze. Tento zápis se zveřejní na webových stránkách Spolku. 
 28. Není-li Členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, svolá statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, novou pozvánkou Členy na náhradní zasedání Členské schůze. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání Členské schůze. Náhradní zasedání Členské schůze se musí konat nejdříve za 4 týdny a nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání Členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může Členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na program předchozího zasedání. Usnesení může přijmout nadpoloviční většina přítomných Členů Spolku. 
 29. Na výzvu Starosty Spolku může Členská schůze rozhodovat hlasováním per rollam (korespondenčně nebo prostřednictvím technických prostředků). Hlasovat per rollam nelze o záležitostech uvedených v bodě 10 tohoto článku a pís. j) bodu 7 tohoto článku

Čl. VII

Rada

 1. Rada je kolektivním orgánem Spolku. Rada zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti Spolku.
 2. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou svých Členů.
 3. Členové Rady jsou voleni z řad členské základny, a to na volební období 4 let. Starosta Spolku je volen zvlášť.
 4. Rada může zřídit výbory, které jsou poradním orgánem Rady.
 5. Členové Rady ze svých řad volí 2 místostarosty. Starosta je zvolen na Členské schůzi.
 6. Do působnosti Rady náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci Členské schůze. 
 7. Rada zejména:
 8. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí Členské schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci, 
 9. organizuje a řídí činnost Spolku a odpovídá za jeho hospodaření, 
 10. schvaluje a vydává vnitřní předpisy Spolku, připravuje podklady pro jednání a rozhodování Členské schůze, 
 11. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Spolku, 
 12. rozhoduje o udělení, zrušení nebo prodloužení statutu Prečlena za podmínek těchto stanov,
 13. rozhoduje o udělení členství ve Spolku,
 14. rozhoduje o pozastavení členství za podmínek těchto stanov,
 15. zodpovídá za hospodaření Spolku, součinnost Spolku se státními orgány a institucemi a souladu statusu Spolku a jeho činností s platnými právními předpisy.
 16. V případě, že některý z Členů Rady rezignuje na svoji funkci, může Rada kooptovat dalšího Člena. Současně mohou být v Radě maximálně dva kooptovaní Členové Rady.
 17. Rada Spolku má pět Členů a tvoří jej:
 18. starosta,
 19. dva místostarostové,
 20. dva radní
 21. Starosta je statutárním orgánem Spolku. U výdajů nad 50 tis. korun českých je potřeba písemného schválení Rady. Starosta zastupuje Spolek navenek samostatně. Je-li pro právní jednání předepsána písemná forma, je nezbytný podpis starosty a alespoň jednoho z místostarostů vyjma případů uvedených v bodech 12 a 13 tohoto článku.
 22. V případě odstoupení Starosty z funkce, musí Rada neprodleně svolat Členskou schůzi, na které bude zvolen nový Starosta Spolku. Do doby zvolení nového Starosty rozhoduje v záležitostech svěřených Starostovi celá Rada. Spolek navenek zastupují oba Místostarostové
 23. V případě, že Starosta není neschopen vykonávat svou funkci, zastupují jej oba Místostarostové.

Čl. VIII

Hospodaření spolku a funkce pokladníka

 1. Spolek hospodaří s prostředky, které získal prostřednictvím členských příspěvků, darů od fyzických a právnických osob či ze získaných grantů a dotací, příjmů z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní, zejména v souvislosti s organizováním zájmových a jiných činností. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti Spolku.
 2. O převodech vlastnického práva k movitému majetku, o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje Rada. O veškerých dispozicích s nemovitým majetkem rozhoduje Členská schůze hlasováním, kterým zaváže Radu k jednání za Spolek. K právním úkonům nakládání s nemovitým majetkem je zapotřebí podpis Starosty a jednoho z místostarostů. 
 3. Za hospodaření Spolku odpovídá Rada Spolku.
 4. Dispoziční právo k účtům Spolku má Starosta, Místostarostové a Pokladník
 5. Pokladník 
 6. Pokladník vede seznam Členů, Prečlenů a Členů s pozastaveným členstvím, a eviduje uhrazené členské příspěvky.
 7. Hospodaří se svěřenými finančními prostředky a plní úkoly, které mu byly Starostou nebo Radou Spolku přiděleny. 
 8. Evidenci hospodaření vede Pokladník spolku v pokladní knize (může být vedena i elektronicky) a na výzvu Rady ji při jednání Rady předkládá ke kontrole.
 9. Všichni Členové Rady a Spolku jsou povinni s pokladníkem spolupracovat a poskytovat mu potřebné informace a součinnost.
 10. Veškeré nakládání s financemi a majetkem Spolku podléhá dozoru Rady Spolku. Pokladník je povinen na výzvu kteréhokoliv Člena Rady Spolku předložit materiály týkající se stavu hospodaření Spolku.
 11. Pokladník vede účetnictví Spolku a zajišťuje plnění daňových povinností.
 12. Pokladník umožní jedenkrát ročně všem Členům Spolku na Členské schůzi nahlédnout do zprávy o hospodaření za uplynulý rok.
 13. Pokladník nesmí být Členem Rady.
 14. Pokladník je volen z řad členské základny na Členské schůzi Spolku a to na volební období 4 let.
 15. S aktuálním stavem hospodaření seznamuje pokladník a starosta Spolku Členy Spolku na každé Členské schůzi.
 16. V případě zániku Spolku je jeho likvidační zůstatek převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku. O převodu likvidačního majetku rozhoduje Rada popř. insolvenční soud nebo správce. Jestliže Spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

Čl. IX

Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny na Členské schůzi dne............................ Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem.


                                               


Starosta Spolku: